KULLANIM ŞARTLARI

İşbu sözleşme, Eğitim ve Kurslar sitesini (www.egitimvekurslar.com) ziyaret edenlerin yanı sıra sitenin bireysel ve kurumsal üyelerinin uymak zorunda oldukları kullanım şartlarını belirlemekte olup, site üzerinde gerçekleştirilecek her türlü aktivite, kullanım ve site ile ilgili olarak üçüncü taraflar ile yapılacak paylaşımları kapsamaktadır.

1.Tanımlar

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

EveK = Eğitim ve Kurslar (= www.egitimvekurslar.com )
Ziyaretçi = EveK sitesinin internet sayfalarını gezen kişiler
Üye = EveK sitesine kayıt yaptırmış bireysel ya da kurumsal üyeler
Hizmet = EveK tarafından sunulan ücretsiz ya da ücretli hizmetler ve faydalar
Kontrol Paneli = EveK üyelerinin şifreleri ile giriş yapıp, işlem yapabilecekleri sayfalar

2. Şartların Kabulü

Eğitim ve Kurslar sitesini (www.egitimvekurslar.com) ziyaret edenler ve sitenin üyeleri, kullanım şartları içerisinde yer alan iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini tüm şartları ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

3. EveK Kullanım Şartları

a) EveK, çeşitli bilgilerin paylaşıldığı bir sanal buluşma ortamıdır. EveK sadece web sitesi sayfalarının sorunsuz işlemesini sağlar ve başka bir sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. EveK, ziyaretçi ve üyelere ürün, hizmet ve iletişim bilgileri gibi bilgilerini paylaştıkları ortam sunmaktadır ancak burada sunulan bilgiler tamamen bu bilgileri sunan ziyaretçi ya da üyelerin sorumluluğundadır. EveK’nın kendi üzerinden yapılan işlemlerde taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.

b) EveK’da sunulan bilgi ve hizmetler, ziyaretçi ve üyeler tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar doğrultusunda site üzerinde kullanılabilir. Ziyaretçi ve üyeler site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendilerine ait olduğunu kabul etmektedir. Ziyaretçi ve üyeler, EveK  ve / veya başka bir üçüncü kişi ya da kuruluşun her hangi maddi, manevi, ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki her hangi bir hareketlerinde hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendilerine ait olduğunu kabul etmektedir.

c) Ziyaretçi ve üyeler EveK’de yayınlanmakta olan her hangi yazı, resim, metin, ikon, veritabanı, yazılım  çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını kabul eder.

d) EveK, ziyaretçi ve üyelerin, EveK’de kullanılan iletişim formlarından birbirlerine gönderdikleri mesajlardan bu mesajlarının içeriğinden, verilen puanlardan sorumlu değildir. Ziyaretçi ve üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri EveK üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı EveK doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

e) Ziyaretçi ve üyeler, EveK üzerinde verilen bilgileri üçüncü şahıslara bildirmek sonucu, EveK’nin ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan doğan hukuki ceza ve yükümlülüklerden sorumludur.

f) Ziyaretçi ve üyelerin, EveK sistemine erişimi sağlayan verilerinin (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen ziyaretçi ve üyelerin sorumluluğundadır. Ziyaretçi ve üyelerin, bu yöndeki eksik özen ve kusur neticesinde meydana gelmiş kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan EveK doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

g) Ziyaretçi ve üyeler tarafından eklenen ürün, firma, hizmet resimlerinin, grafiklerinin, fotoğraflarının ve bilgilerinin doğruluğu ve hukuka uygunluğu, bilgileri ekleyen tamamen ziyaretçi ve üyelerin sorumluluğundadır. TBC, ziyaretçi ve üyelerin eklediği ürün, firma, hizmet resimlerinin ve bilgilerinin doğruluğunu hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir, bu konuyla ilgili olarak her hangi bir sorumluluğu yoktur.

h) EveK, ziyaretçi ve üyelerin eklediği bilgilerin, resimlerin, grafiklerin, fotoğrafların, EveK’de yayınlanma şekline, yerine hangi kategori altında bilgilerin yayınlanacağına karar verme ve değiştirme hakkına sahiptir. EveK, kategorilerin içeriği ile uyumlu olmayan, uygunsuz ve müstehcen içeriği olan bilgileri eklememe ve silme hakkına sahiptir. Ziyaretçi ve üyeler bu tip bilgilerden doğacak zarar ve hukuki yükümlülüklerden sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler.

i) EveK, ücretsiz ve ücretli hizmetlerinde her türlü değişiklik hakkına sahiptir. Ziyaretçi ve üyeler, hizmetlerde sunulan sınırlamaları ve değişiklikleri kabul ederler.

j) Ziyaretçi ve üyeler, EveK üzerinde yapılan ticari işlemlerinin, hizmetlerin işleyişini herhangi bir yazılım, alet vb. yoluyla bozma girişiminde bulunmamakla; kendileri için ikinci bir kullanıcı kaydı yaparak kendileri hakkında olumlu bir mesaj, başka  kullanıcılar için olumsuz bir mesaj bırakmak gibi yollarla sistemdeki geri bildirim mekanizmasını bozmamakla; site üzerinde hiç bir bilgiyi robot, örümcek (spider) gibi otomatik veya manuel bir yöntemle kopyalayarak sistemi istismar etmemekle yükümlüdür.

k) Ziyaretçi ve üyeler kayıt formunu doldururken şahısları ve firmaları hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceklerini, üyelik bilgilerini doğru ve güncel tutacaklarını kabul etmiş olurlar. EveK, ziyaretçi ve üyeler  tarafından verilen bilgilerin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse ilgili ziyaretçi ve / veya üyelerin  kaydını silebilir. Eğer ziyaretçi ve üyeler bir firmayı/kurumu temsilen üye olduysa bu metin, temsil edilen firma / kurumu bağlamaktadır.

l) Ziyaretçi ve üyeler, yasaklı ürünlerden herhangi bir ürünü/malı/hizmeti her hangi bir şekilde bilgi olarak arzedemeyeceğini ve EveK’de elde ettiği bilgileri kullanmak suretiyle herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla tanıtım,  postalama ve benzeri faaliyette de bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Aynı şekilde gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler ve eylemler EveK tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı ve üyelikten ihraç hakkı mevcuttur. Bu nitelikte bir faaliyet veya teşebbüs nedeniyle üyelikte ihracına karar verilen üyenin -eğer alınmış ise-  bakiye üyelik ücreti iade edilmez.  Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk ziyaretçi ve üyelere aittir, herhangi bir sebeple EveK’nin bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararın tazminini talep hakları saklıdır.

m) EveK üzerinde sunulan her hangi bir bilgi baz alınarak verilecek kararların sorumluluğu tamamen ziyaretçi ve üyelere aittir.  Satın alınan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, vergisel ve mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ziyaretçi ve üyeler  sorumludur. Bu hususta EveK muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir. Satın aldığı ürün/malı/hizmeti kontrol etmekle yükümlü olan ziyaretçi ve üyeler,  teslim aldığı malın/ürünün/hizmetin ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan tüm yasal haklarını, malı/ürünü satın aldığı satıcı birey ya da kuruma yöneltecektir.

n) Sözleşmeye aykırılık hallerinde EveK’nin maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır.

o) İşbu sözleşme EveK web sitesinin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Sözleşme, web sitesinde yapılan faaliyetin EveK tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer.

p) EveK, web sitesi tasarımı, işleyişi, internet ortamında olan ya da olmayan faaliyetleri, ticari ortaklığı ve EveK web sitesi alan adı da dahil olmak üzere, EveK’yi ilgilendiren her türlü değişiklik yetkisine sahiptir. EveK, aynı faaliyeti başka bir ortaklık ya da alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

r) Ziyaretçi ve üyeler, EveK’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde ziyaretçi ve üyelerin bilgilerinin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun EveK’den tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve beyan eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, EveK’ye üye olmak isteyen kişi ve / veya kuruluş tarafından, EveK’ye üye olmak için gerekli bilgilerinin verilmesi ile olur. Üyelik işlemi tamamlanmadan hizmetlerden faydalanılamaz. EveK’ye eklenen ürün, firma, hizmet resimlerinin, grafiklerinin, fotoğraflarının ve bilgilerinin doğruluğu ve hukuka uygunluğu, bilgileri ekleyen tamamen ziyaretçi ve üyelerin sorumluluğundadır. EveK, ziyaretçi ve üyelerin eklediği ürün, firma, hizmet resimlerinin ve bilgilerinin doğruluğunu hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir, bu konuyla ilgili olarak her hangi bir sorumluluğu yoktur.

b) Hizmetlerden faydalanmak isteyen üyeler, üyelik sayfasında gerekli bilgileri doldurmak ve göndermek ile üye olurlar. EveK sistemine girdikleri tüm bilgilerin doğruluğundan üye kişi ve/veya kuruluşlar sorumludur. EveK doğru olmayan ve/veya yanıltıcı bilgi içeren bilgileri uyarı olmaksızın EveK’den kaldırma veya hiç eklememe hakkına sahiptir.

c) Her bir üye kişi ve/veya kuruluş kullanacağı şifre ve kullanıcı adı ile sadece bir tek kişi veya kurum için işlem yapma hakkına sahiptir. Diğer kişi veya kurumların siteden yararlanması ayrıca kayıt işleminin yapılması ve başka bir kullanıcı adı ve şifrenin alınması ile gerçekleştirilir. Aynı kullanıcı adı ve şifre üzerinden sisteme girme teşebbüsünün tespiti halinde, EveK diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı üyenin üyeliğini askıya alabilir veya durdurabilir.

d) EveK’ye üye olabilmek için reşit olmak ve EveK tarafından işbu sözleşme çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi EveK tarafından işbu sözleşme uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

e) Üye kişi ve/veya kuruluşlar, EveK üzerinde oluşturdukları bilgilerinin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptıkları ürünlerin, yayınladıkları ilanların,mesajların, kendi web sitelerinde bulundurdukları bilgilerin; sahte, çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, telif hakkı vb haklarının çiğnememesi ,yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.) ,pornografi veya çıplaklık içermemesi , hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve ,site üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırlar. EveK, bu tür bilgileri yayınlamama veya eklenmiş ise kaldırma hakkına sahiptir. 

f) Üye kuruluşların, firma isimleri, iletişim bilgileri, firma ve ürün hakkında bilgileri gibi EveK tarafından belirlenecek bilgileri, EveK üzerinde yayınlanır.

g) Taleplerde ve ilanlarında bilgi ekleyen kullanıcı üye kişi ve/veya kuruluş, ekledikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludur. EveK, üye kişi ve/veya kuruluşların EveK üzerinde gireceği her hangi bir bilgi, resim, ikon, yazılım gibi verilerden sorumlu değildir. EveK, her hangi kişilik haklarına saldırı, yanıltıcı bilgiler içeren bilgileri yayınlamama veya eklenmiş ise kaldırma hakkına sahiptir. 

h) Üye kişi ve/veya kuruluşlar, EveK’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

i) Üye kişi ve/veya kuruluşların faydalanabileceği hizmetler, EveK üzerinde, EveK tarafından kendi belirleyeceği şekilde sunulacaktır. EveK, sunduğu hizmetlerde her türlü yenileme, son verme, değişiklik ya da kısmi değişiklik yapabilir. Sunulan hizmetlerde gerçekleşebilecek yenileme, son verme, değişiklik ya da kısmi değişiklik işlemleri, EveK üzerinde bir sorumluluk doğurmayacaktır. Üye kişi ve/veya kuruluşlar, böyle bir durumda her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacaklarını kabul ve beyan ederler.

5. EveK’nin Hak ve Yükümlülükleri

a) EveK, EveK üzerinde yayınlanan bilgileri kaldırma ve değiştirme hakkına her zaman ve her koşulda sahiptir. Sitenin tasarımına, içeriğine, üye kişi ve/veya kuruluşların tarafından girişi yapılan tüm bilgilerin nasıl kullanılacağına, ne kadarının sunulacağına, hangi alt sayfalarda yayınlanacağına EveK karar verir. Firma ve ürün tanıtımı yapan üye kişi ve/veya kuruluşların eklediği bilgilerin doğruluğundan TBC sorumlu değildir.

b) EveK, işlettiği web sitesi ile ziyaretçileri ve üye kişi ve/veya kuruluşları buluşturan bir sanal ortam sunmaktadır. Ziyaretçiler ve/veya üye kişi ve/veya kuruluşlar arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda TBC arabulucu olmaz ve sorumlu değildir.

c) Ziyaretçiler ve/veya üye kişi ve/veya kuruluşlar, TBC’de oluşturdukları bilgileri “Gizlilik Politikası” çerçevesinde her türlü teknolojiyi kullanarak çoğaltma, dağıtma, sergileme hakkını EveK’ye vermiş sayılırlar.

d) EveK, ücretli hizmetlerinden yararlanan üye kişi ve/veya kuruluşlara verdiği hakları, ayrıcalıkları promosyonları sebep göstermeksizin tamamen ya da kısmen değiştirebilir ya da son verebilir. EveK, sitenin işleyişini bozabilecek etkinliklerde bulunan üyelerin sahip oldukları hakları ve ayrıcalıkları; önceden yapılmış özel hizmetleri anlaşması olsa dahi ve yapılan anlaşma süresi dolmasa dahi değiştirme ve kaldırma hakkına sahiptir. Ücretli hizmetler kapsamına giren hizmetlerden yararlananlardan talep edilen ücret, EveK tarafından belirlenir. Ücretli hizmetlerden yararlanan üye kişi ve/veya kuruluşlar, işbu sözleşmede belirlen kurallara aykırı davranması durumunda EveK’ye ödediği ücreti geri talep etme hakkına sahip değildir.

e) EveK, ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme, hizmetlerin ve kapsamlarının bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak değiştirilmesi ya da kaldırılması hakkına sahiptir. Ziyaretçiler ve/veya üye kişi ve/veya kuruluşlar bu değişiklikleri ve son vermeleri kabul etmiş sayılırlar.

f) EveK, dilediği zaman üye kişi ve/veya kuruluşların üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçiçi veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak hiç bir yükümlülük olmadan feshedebilir.

g) EveK web sitesinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan bir herhangi yazılım sebebi ile kullanıcının yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse EveK bu konuda bir her hangi bir sorumluluk yüklenmez.

h) EveK, web sitesinde yer alan üye kişi ve/veya kuruluşların bilgilerini veya üyeliğe ilişkin üye kişi ve/veya kuruluşların bilgilerini, üye kişi ve/veya kuruluşların güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip kendi belirleyeceği formatta muhafaza edebilir.

i) EveK, web sitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, üye kişi ve/veya kuruluşların  sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, üye kişi ve/veya kuruluşlar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. EveK, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye kişi ve/veya kuruluşlar sistem dahilinde kayıtlı bilgilerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerekliliği hasıl olduğunda, EveK kontrol panelleri üzerinden bunu yapabilirler ya da EveK’yi bu hususlarda bilgilendirirler. İlgili bilgilendirme ve bildirim üzerine EveK sistem içinde gerekli değişiklikleri yapar. Üye kişi ve/veya kuruluşların vermiş olduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolayı sorumluluk üye kişi ve/veya kuruluşlara ait olacaktır. EveK’nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

j) EveK, EveK’nin kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir, çeşitli formatlarda reklam uygulamalarını EveK üzerinde sunabilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle EveK tarafından sağlanmış olabilir yönlendirilen sitelerde sunulan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. EveK üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında EveK’nin her hangi bir sorumluluğu yoktur.

6.Diğer Hükümler

6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) EveK web sitesinde her türlü tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar, yazılımlar ve kodlamaların hakkı EveK’ye aittir ve izinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde EveK zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanabilir. Ziyaretçilerin ve/veya üye kişi ve/veya kuruluşların, EveK üzerinde sundukları bilgiler konusunda EveK her hangi bir sorumluluk kabul etmez. 

b) EveK (tasarım, metin, image, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (EveK telif haklarına tabi çalışmalar) EveK’ye ait ve/veya EveK tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üye kişi ve/veya kuruluşlar, EveK hizmetlerini, EveK bilgilerini ve EveK’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının EveK hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı EveK’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcılar, EveK’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

c) EveK’nin; EveK hizmetleri, EveK bilgileri, EveK telif haklarına tabi çalışmaları, EveK ticari markaları, EveK ticari görünümü veya EveK web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2. Gizlilik Politikası

EveK, web sitesinde üye kişi ve/veya kuruluşlar ile ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir.

6.3. Sözleşme Değişiklikleri

EveK tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda EveK web sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üye kişi ve/veya kuruluşların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.4. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı  arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve EveK gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği,kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda  EveK tarafından yürütülen ücretli ve ücretsiz web sitesi hizmetlerini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda EveK hizmetini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.

6.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üye kişi ve/veya kuruluşların üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üye kişi ve/veya kuruluşların üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona erer.

EveK, üye kişi ve/veya kuruluşların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üye kişi ve/veya kuruluşların fesih sebebiyle EveK’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Yasaklı ürün olarak belirtilen ürünlerin üye kişi ve/veya kuruluşlar tarafından sitede satıma arz edilmesi
b) Üye kişi ve/veya kuruluşların, herhangi  bir  yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
c) Üye kişi ve/veya kuruluşların kendisi için oluşturulmuş  kullanıcı  profilini  başkasına  devretmesi veya kullanıma açması
d) Üye kişi ve/veya kuruluşların üçüncü  kişilerin  haklarına  tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
f) Üye kişi ve/veya kuruluşların web sitesine virüs bulaştırmak suretiyle web sitesini çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.

6.6.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Eğitim ve Kurslar

Tüm kurslar, eğitimler, dil kursu, bilgisayar kursu, yurtdışı eğitim, yaz okulu, seminerler, konferanslar, Eğitim ve Kurslar portalında
© 2004-2015